~විකල්~
බැටළු සම් පොරව ගත්
වෘකයන් රෑන
අතින් හිසින් රඟ දෙදී
නටන සැටි බලන්...

රා මතින් බඹන 
හිස් වූ හිස් ඇතිව
විකාරයෙන් රඟන
අමනයන් දුටුවාද සබඳ...

විකල් වූ සිතින්
රඟදෙන වුන්
කියයි ඔබ හට
විකල් යැයි මිතුර...

තනි වුවත් විකල් ලොව
තනිව හිඳිනා කල්හි
වැටහේවී නුඹට
උමතු ඔවුනට බව...


Comments

Post a Comment

Comment Hint

ඔබට comment සදහා Image, color text සහ marquee text ඇතුලත් කල හැකImages: [im]...........................[/im]

scrolling effect: [ma].....................[/ma]

font size: [si="2"]..............[/si]

font color: [co="red"].........................[/co]

centralize the text: [ce]..................[/ce]

scrolling effect in right side: [ma+]......................[/ma+]

box the comment: [box]....................[/box]

mark the comment: [mark].................[/mark]

background effect: [card="blue"].....................[/card]

image to fit the column(100%): [im#]...........................[/im]

Highlight the words: [hi="yellow"].........................[/hi]

Popular posts from this blog

~සුභ උපන්දිනක් තාත්තා~ Happy Birthday dad~

~සොෆීගේ ලෝකය~ "Sophie's World"

~වැස්සයි.. මමයි.. අම්මයි.. ~