Posts

Showing posts from September, 2011

සදාකල් එකම පැතුම...

Image
වෙරලේ වැදෙන රළ වල හඬ මට ඇසිණි
සුළඟේ ලෙලෙන පොල් අතු සවනත වැකිණි
මගෙ පැල්පතේ වහලය දෙදරනු දැනිණි
ඔබ නැති දුකට හද සසලය හිමි සදුනි


සයුරෙන් නැගෙන හඬ පරදා ගෙන සවන
යොමු කර උනිමි ඔබෙ හඬ අසනා රිසින
පැලෙන් එපිට ගෙන යයි වැලි කැට පවන
කිම හඬ නොඇසුනේ හබලත රළ ගැටෙන


ලිහිණින් කෑගසා පියඹා යනු පෙනුණා
ගල් වල හැපි හැපි රළ වැළපෙනු ඇසුණා
දියඹේ ඈත රුවලක් ලෙල දෙනු පෙනුණා
හිමියන් සයුර මැද සටනක බව දැනුණා


තනිවම පැලේ මා මේ රැය ගෙවන කල
මැවෙනවා ඔබේ රුව මගෙ නෙත් කෙවෙනි තුළ
එසඳ ගලනවා නොදැනිම කඳුළු වැල
ගිලනොගනින් මගේ හිමි සඳ රුදුරු රළ

සුදු නෙළුම.....

Image
සුදු නෙළුමක් රැගත් ඇත් පැටවෙකු සිහිනේ නොදැක්කෙමි පුතේ සැතපෙන කල සයනේ
ඇරයුම් නොලැබ ආවත් පතමින් සරණේ
ලැබදෙන්නම් ඔබට නැතිමුත් මට සරණේ


අඳින්නට දෙන්න වැරහිලි මිසක් මට
දිව සළු නොමැත ඔබෙ ගත සරසවන්නට
බොන්නට දෙන්න අමයුරු පැන් නැතුවාට
මගෙ ලේ කිරි සෑහේ පුත නුඹ රැකගන්ට


නොඅසන් කොහි සිටිදැයි නුඹගේ නෑසියන්
නොදනිමි පුතේ මමවත් කොහිදැයි නෑසියන්
නොඅසන් මොනවාද නුඹ සතු උරුමයන්
දුන්නේ නුඹ ම පමණයි නුඹගේ පියාණන්


කිරි දත් පෙන්වමින් සිනහා නඟන විට
සඟවා ගනිමි නැඟුනත් මම කඳුළු කැට
සිනහා වෙනවා නම් ඔබ, දිනයේත් හෙට
නොසලන්නෙමි පුතේ යළි කඳුළක් බිමට

මහදේ වසන්තය..

Image
සිහින් සිරිපොද ලෙසින් වත් ඔබ
මා වෙතට එනවා නම් පෙම්වත
තෙමෙන්නම් සිසිරයේ සීතල
නොතකලා මේ සිරිපොදේ..

ගිමන් කාලේ වියළි පත් රැඳි
සුවඳ සේ ඔබ ඒ නම් සබඳ
ගිම්හානය උසුලාන ඉන්නම්
නුඹට මවෙතට එන්න ඉඩ හැර...

සයුරු තෙර කළඹවා හමනා
රුදුරු කුණාටුවක වෙස් ගෙන
එනවා නම් ඔබ මා සොයාගෙන
ගසාගෙන යන්නම් ඒ කුණාටුවේ..

වසන්තයේ පිපි මලක් ලෙස නොව
සරත් කාලේ වියළි සුළඟක් ලෙසින් වත්
එනවා නම් ඔබ, මා හදෙහි
වසන්තය උදාවෙවි සබඳ...

Simple Love..

Image
Everyone say Love is not simple. Love has a deep meaning. And I say love has a deep meaning but it is a simple thing. 


How it become a simple thing when nobody can ever explain it? you might ask. But just because you can't explain something it doesn't mean it is not a simple thing. Because if I ask you to describe the word 'simple' you will say 'it means simple'.. so what is the meaning simple? I ask again... being a simple person.. again simple.. s what is the meaning of simple...? I don't know.. it means simple.. :)
This would be the end of the conversation.. 


So love is also like that.. What is love? It is love.. but nothing else. One can argue if simple is not simple then how come love is simple. The that is the secret of simpleness. We all know what the simple means but nobody can give a accurate explanation. But living in a simple way will solve many problems in life.


Love also like that. We all know what love is because we all feel it but we can't de…

Me, My heart and My Mind.. Our little conversation...

Image
In the evening I was thinking about you. As usual I asked the same question for the thousandth time from me.. " Why don't you love me?" And I replied with a sigh to that as usual. Then suddenly I saw one of my favourite author Paulo Coelho's book, The Alchemist. It is a story about following the dream. Then my heart and mind both start to talk together. For surprise this time both are in the same side. I thought our conversation would be interesting to share.

Heart:- Red, don't you have wonderful dreams like Santiago?
Me:- mmmm....I haaavee... but they are really not possible.. 
Mind:- hey why are u saying that? you are one who always tell us that everything is possible? then how come your dreams are not possible?
Heart:- yeah.. talk about it mind.. yes Red you are always tell me that don't worry.. don't cry.. everything is possible.. you and me can do it.. no offence mind when she is talking to me she don't mention about you much.. you know those are em…

When he/she is about leave you... What are we doing and what we can do..

Image
When someone is about to leave us all we want is to keep that person with us. You know what I mean. This is not about when someone is dying but about love. When a lover is about to leave us we try our best to keep that person with us. But while trying our best we make them go more far and far from us because our own fault.  I thought what are the mistakes or faults that we are doing while we are trying to keep them us. And I figured out some by myself. Some are done by me and some are done by some people I know. :)

1. Threatening.

This is a very famous way which most of girls and boys are using. Threatening with suicide. They say "I'll die if you leave me." And actually they try to do that. [Crazy things from my opinion] They try to kill them selves thinking that person will come back to them.

But when you do that you are proving to that person you don't care for his or her happiness but all you care is your own. You don't want to loose that person not because of …

The sisterhood of the traveling pants

Image
The sisterhood of the traveling pants. The whole movie is about four girls who grew up together as best friends. In one summer they are about to separate. Lena is spending the summer with her grand parents in Greece. Tibby is staying at home and Bridget is going to a soccer camp in Mexico. Carmen is visiting her father in South Carolina. While on shopping before they separate they found a pant which is magically fits to all of them even though they have different measurements. The girls decide to share the pants equally among them over the summer as a way of keeping them together when they are apart. The whole movie is about their separate journey and how they find their own destiny. 
     They believe it brings luck with itself. Yes i t brings luck and it gives courage to them. When the pants is with them they know what they should do. It is like a magic. It sounds crazy. But it happens. They are acting with faith when the pants is with them. At the end they all have changed but s…

Truth is this...

Some people want to hear the truth. I agree with that. Because more than making someone smile from a lie it is better to make that person cry from truth. 
       But you have to remember one thing. If you want to know the truth then you should have courage to bear it. Because truth is not sweet always. It is harsh. That's why it called bitter truth.

       Once you asked for truth you must know the other person will reveal it. Then it is your turn to accept it and move on in your life.

       But is that what happen exactly? After you hear the truth you say your are sad to hear it and you got hurt. yes.. you knew it before. Truth can hurt you.. But now what is this? You wanted the other person to lie to make you smile? Then you should have ask him 'lie to me'. Then he would do that.

       So please understand.. Truth is out there.. But if you can't bear it then stop searching for that.
Cheers!!

You are my hero....

Image
I wanted a topic for a new post. So I told that to a friend and he at once told me 'write about father'. Something I never thought of. But when he said it I felt he pointed out something really important. We spent lot of time talking about love, friendship and everything else. But we spent very little time for our fathers. Even fathers are rarely appreciated because it is always mothers who will get the front seat.

A father. When we were small he was our whole world. The biggest hero. The most strongest man. Even the most intelligent man.
We loved to walk with dad. Holding his hand. We wanted him to come to school with us. Loved to walk with him to his working place. It doesn't matter whether he was a carpenter. We saw how amazing he was to cut those woods and make nice chairs and tables with those. It doesn't matter whether he was a mechanic. He was a great inventor with all that grease stains all over the clothes.
"My father makes chairs"or "My father …