Friday, September 30, 2011

සදාකල් එකම පැතුම...

වෙරලේ වැදෙන රළ වල හඬ මට ඇසිණි
සුළඟේ ලෙලෙන පොල් අතු සවනත වැකිණි
මගෙ පැල්පතේ වහලය දෙදරනු දැනිණි
ඔබ නැති දුකට හද සසලය හිමි සදුනි


සයුරෙන් නැගෙන හඬ පරදා ගෙන සවන
යොමු කර උනිමි ඔබෙ හඬ අසනා රිසින
පැලෙන් එපිට ගෙන යයි වැලි කැට පවන
කිම හඬ නොඇසුනේ හබලත රළ ගැටෙන


ලිහිණින් කෑගසා පියඹා යනු පෙනුණා
ගල් වල හැපි හැපි රළ වැළපෙනු ඇසුණා
දියඹේ ඈත රුවලක් ලෙල දෙනු පෙනුණා
හිමියන් සයුර මැද සටනක බව දැනුණා


තනිවම පැලේ මා මේ රැය ගෙවන කල
මැවෙනවා ඔබේ රුව මගෙ නෙත් කෙවෙනි තුළ
එසඳ ගලනවා නොදැනිම කඳුළු වැල
ගිලනොගනින් මගේ හිමි සඳ රුදුරු රළ

Thursday, September 29, 2011

සුදු නෙළුම.....

සුදු නෙළුමක් රැගත් ඇත් පැටවෙකු සිහිනේ
නොදැක්කෙමි පුතේ සැතපෙන කල සයනේ
ඇරයුම් නොලැබ ආවත් පතමින් සරණේ
ලැබදෙන්නම් ඔබට නැතිමුත් මට සරණේ


අඳින්නට දෙන්න වැරහිලි මිසක් මට
දිව සළු නොමැත ඔබෙ ගත සරසවන්නට
බොන්නට දෙන්න අමයුරු පැන් නැතුවාට
මගෙ ලේ කිරි සෑහේ පුත නුඹ රැකගන්ට


නොඅසන් කොහි සිටිදැයි නුඹගේ නෑසියන්
නොදනිමි පුතේ මමවත් කොහිදැයි නෑසියන්
නොඅසන් මොනවාද නුඹ සතු උරුමයන්
දුන්නේ නුඹ ම පමණයි නුඹගේ පියාණන්


කිරි දත් පෙන්වමින් සිනහා නඟන විට
සඟවා ගනිමි නැඟුනත් මම කඳුළු කැට
සිනහා වෙනවා නම් ඔබ, දිනයේත් හෙට
නොසලන්නෙමි පුතේ යළි කඳුළක් බිමට

මහදේ වසන්තය..

සිහින් සිරිපොද ලෙසින් වත් ඔබ
මා වෙතට එනවා නම් පෙම්වත
තෙමෙන්නම් සිසිරයේ සීතල
නොතකලා මේ සිරිපොදේ..

ගිමන් කාලේ වියළි පත් රැඳි
සුවඳ සේ ඔබ ඒ නම් සබඳ
ගිම්හානය උසුලාන ඉන්නම්
නුඹට මවෙතට එන්න ඉඩ හැර...

සයුරු තෙර කළඹවා හමනා
රුදුරු කුණාටුවක වෙස් ගෙන
එනවා නම් ඔබ මා සොයාගෙන
ගසාගෙන යන්නම් ඒ කුණාටුවේ..

වසන්තයේ පිපි මලක් ලෙස නොව
සරත් කාලේ වියළි සුළඟක් ලෙසින් වත්
එනවා නම් ඔබ, මා හදෙහි
වසන්තය උදාවෙවි සබඳ...

Thursday, September 22, 2011

Simple Love..

Everyone say Love is not simple. Love has a deep meaning. And I say love has a deep meaning but it is a simple thing. 


How it become a simple thing when nobody can ever explain it? you might ask. But just because you can't explain something it doesn't mean it is not a simple thing. Because if I ask you to describe the word 'simple' you will say 'it means simple'.. so what is the meaning simple? I ask again... being a simple person.. again simple.. s what is the meaning of simple...? I don't know.. it means simple.. :)
This would be the end of the conversation.. 


So love is also like that.. What is love? It is love.. but nothing else. One can argue if simple is not simple then how come love is simple. The that is the secret of simpleness. We all know what the simple means but nobody can give a accurate explanation. But living in a simple way will solve many problems in life.


Love also like that. We all know what love is because we all feel it but we can't describe it. Love is love and once you give love that's all. You can't make someone simple but you can be simple. Like that you can't make someone love but you can love. :)


Give love but don't expect love back. But one thing when you love the world, the world will love you return if only you are loving without expecting. :) One can say 'easy to say..but difficult to follow' as one my friend told me today. But most valuable things in this world are hard to get and once you get it nobody can steal it from you. Try to follow that simple loving way and see the difference when the world start loving you. 


When I say 'The World' you will say 'I don't want whole world to love me, but I want him or her to love me'. But then you are not a lover but just a soul who is wishing to own something. Like a customer. Then he or she would not love to be a good, do you like to be a good?. But when you become a someone who gives love then they will gather around you to receive love. So love in a simple way. Don't go for complicated theories. Be your self. Don't search for love. Love everyone and let the love to approach to you in its way. 
Cheers!!

Wednesday, September 21, 2011

Me, My heart and My Mind.. Our little conversation...

In the evening I was thinking about you. As usual I asked the same question for the thousandth time from me.. " Why don't you love me?" And I replied with a sigh to that as usual. Then suddenly I saw one of my favourite author Paulo Coelho's book, The Alchemist. It is a story about following the dream. Then my heart and mind both start to talk together. For surprise this time both are in the same side. I thought our conversation would be interesting to share.

Heart:- Red, don't you have wonderful dreams like Santiago?

Me:- mmmm....I haaavee... but they are really not possible.. 

Mind:- hey why are u saying that? you are one who always tell us that everything is possible? then how come your dreams are not possible?

Heart:- yeah.. talk about it mind.. yes Red you are always tell me that don't worry.. don't cry.. everything is possible.. you and me can do it.. no offence mind when she is talking to me she don't mention about you much.. you know those are emotional matters.. 

Mind:- oh no.. I understand.. I was thinking that you are making her weak.. but seems it is not you.. come on girl.. what are your dreams?

Me:-mmm.... I want to travel around the world.. specially I want to go to France and UK and to live for there for few years.. 

Heart:- awwww... I like that dream.. it is awesome.. I mean just think you are going to the city of lovers.. oh.. really romantic and lovely..

Mind:- hmm.. traveling is a good idea.. you can learn a lot.. you can see things.. specially historical places.. If you are going to France then u can visit to Louver Museum. It is a world of knowledge... and you know...

Heart:- knowledge oh yeah that is a good thing.. but just think you can see the palace...oh where Prince William is living..how swee..

Me:- guys..guys.. I just told you that I have a dream.. still I don't have any plan for that.. 

Heart and Mind:- WHAT???????

Me:- eeerrrr....yeah.. come on what are you guys expecting from me? I'm just 21 years old.. and still studying... no job.. Have to wait another four years to finish studying find a job..

Mind:- hmmm... But I thought you have a good plan about what you are going to do.. 

Heart:- yeah.. Agree with Mind.. I though you knew what you are doing..

Me:- yeah... I know.. I'm going to finish my degree  then I will find a job..

Mind:- then????

Me:- then... I will marry someone.. yeah...someone since the one I love doesn't love me.. then I will have kids.. and a family..and a vehicle.. and a hou..

Heart:- wait wait.. what about your dream of traveling around the world? where is it?

Me:- yeah..that's what I'm telling you guys... that it is not possible.. :)

Mind:- oh why did you just forget your dream like that?

Me:- because when I get married I can't go around the world leaving my husband and children at home.. you got it? 

Heart:- whom are you going to marry?

Me:-mmm.. I wish if I can marry him.. the one who is always in you..
Heart:- hmmmm... he is a nice guy... so wouldn't he let you go for your dream? 

Me:- HE? No.. he is not a guy like that.. he is a good person.. but he expect something else from the one he marry.. even I can't do that to him.. How can I leave him to fulfill my dream?

Mind:- oh such a stupid girl you are...

Me:- why? why are you saying that?

Heart:- sadly agree with heart Red..

Me:- why is that? you are telling me that I'm stupid to love him?

Heart:- NO.. not that.. you not stupid to love him.. but you are stupid to change your dreams because of him..

Me:- but then if that's what he wants? I mean if he loves me back I have to be with him.. 

Mind:- then forget about him..

Me:- oh yeah..easy to tell.. but you are keeping every single memory with you.. and you heart.. you are loving him and reminding him in every single moment.. 

Heart:- but it is you who is changing your dreams..

Me:- ME?

Mind:- yes you.. I don't say anything for loving him.. He is a good guy and it is all fair that you have fallen love with him.. But you want to own him.. knowing he is not the one who fits with your dreams..

Me:- nobody would fits with my dreams.. how would want to marry someone who wants to travel around the world? and who wants to go Africa and work with UN.. who wants to work as field reporter.. 

Mind:- there are some who will.. and if you never follow your dream you will never find that someone.. because god has placed people in the path where you should walk. And that path is the one which leads you to your dreams. 

Heart:- yes.. and if you never walk in that path.. you will never find the them who are you should meet in your life.. maybe the one who loves you is that path..waiting till you come..

Me:- you think so?

Heart:- yes.. we both do.. 

Mind:- Mind and heart don't agree with each other normally.. But at this point We both agree that you should go for you dreams.. you should follow your dreams..

Heart:- I'm sorry for telling this.. But I think that is the reason he doesn't love you?
Me:- what? he doesn't even know my dreams..

Heart:- no that's not what I'm telling.. His dreams are different from yours.. he expect something else from life.. So God knows what is best for him.. and God knows what is best for you.. If he loves you then you would never follow your dreams... you will simply forget them and start another life.. So God didn't let him love you.. I'm afraid nobody would love you if you didn't start working on your dreams.. 

Me:- but why? I do it for them..

Mind:- you are not the God to sacrifice your self for others.. God will do it.. and God has placed you on earth for a special reason.. for a special mission.. it is your duty to complete it.. 

Heart:- yes love.. you will understand your mission when you are following your dream.. 

Me:-hmmm..... I understand.. 

Heart:- maybe the one you love can be placed in a different place on the path.. where he fits.. because always God has a bigger plan than yours.. And in that plan everyone are there.. so maybe if he is the one you will meet him again in a place where he is fitting to the puzzle..

Me:- got it.. :)

Mind:- good.. then make plans for your dreams.. like your friend humming bird says.. DOL.. [dreaming out loudly] and make them come true in someday.. work for that..

Me:- hmm..yeah.. I will DOL bt I will follow my dreams.. 


At the end of the conversation I understood why you don't love me. Because simply still we are not mean to walk in the same path. Maybe if you are the one for me I will meet you again in my life. In a place junction where your and mine dreams are connected. But still I don't know where is it. So the best thing is to work for my dreams. 
Like Santiago's destiny.... Dream led him to the new world.. 
And follow your dreams... It will lead you to the place where you belong..
Cheers!!

Thursday, September 15, 2011

When he/she is about leave you... What are we doing and what we can do..

When someone is about to leave us all we want is to keep that person with us. You know what I mean. This is not about when someone is dying but about love. When a lover is about to leave us we try our best to keep that person with us. But while trying our best we make them go more far and far from us because our own fault.  I thought what are the mistakes or faults that we are doing while we are trying to keep them us. And I figured out some by myself. Some are done by me and some are done by some people I know. :)

1. Threatening.

This is a very famous way which most of girls and boys are using. Threatening with suicide. They say "I'll die if you leave me." And actually they try to do that. [Crazy things from my opinion] They try to kill them selves thinking that person will come back to them.

But when you do that you are proving to that person you don't care for his or her happiness but all you care is your own. You don't want to loose that person not because of love but for your own sake. So then they get fed up with these dramas. It makes them go very far from you.

2. Make them feel bad about themselves.

You start talking about how much you have get hurt by their acts. You keep complaining that all they do is hurting you but nothing else. Leave you is the worst pain that they can give to you. They start feeling bad about themselves. They start worrying about themselves and after some point they start feeling that you are annoying them by telling about hurt. Then they will become more and more rude to stop you complaining about them.

3. Try to talk to his or her friends and try to convince to that person through them.

This is very famous and I think the worst way. Because simply when that person is about to leave you all he or her wants is privacy. But you are spreading all your problems among his or her friends and you make them involve into your problems. It makes them sick of you. That person will ask from own self.. why she/ he can't keep our problems to us? why does she/he wants to grab all our friends into this..? Now they will think I'm a bad person.. blah blah.. [stress is growing inside him/her] That stress force him/her to leave you faster than you think.

4. Keep asking him/her why does that person wants to leave you.

The problem is sometimes they have their own issues. Sometimes they can't explain it. [trust me, sometimes they can't explain. I know it very well. I have been through that situation] When you keep asking for reasons they get fed up with you. Then they start ignoring you. Your situation get much more worst than before.

5. Telling about that person to everyone.

You start telling about this person to everyone you know. You say how much you this person and how much you need this person. You tell them how much he/she hurts you by doing this. Then whole world starts feeling sorry for you while that person starts getting angry with you more and more. Because that is the last thing she/he needs right now. Publicity to your love story.

These are some mistakes or faults that I have noticed in others and my relationships. I think there are much more. But instead of these things what can you do? Of course you can't let that person easily if you really love him/her.

1. I will be with you anytime you need me.

Make that person understand that you can understand what he/she is going through right now. Tell him/her that is really painful to break up with that person but if that's what they need you are ready for that. Because all you need is his/her happiness not yours. Tell that person that you will be with him/her for anything at anytime not as a lover but as a good friend. [Lovers can't be friends. That is true but you have to tell that.. ;)]

2. Never ask for reason, but give your own reasons

Never ask for reason for leaving you. Instead of that give your own reasons. Tell that person you know that his/her happiness maybe not with you. So it is fair enough that person wants to leave you. Tell him/her that you think he/she deserve someone better than you. [sometimes we don't really believe this.]

3. Say good bye with a smile

Make that person happy every time he/she talks to you. Don't ever fight with him/her. When they say '' we need to stop this affair'' you first ask for a minute for your self. Then don't say anything think for a minute or two. Then start saying 'I really don't know why you want to stop this. Because I believe you are the perfect person for me. But maybe I am not the perfect person for you. So if you really want to leave me you are free to do so. after all love is giving. So I will always love you but if you don't love me then you should find your happiness." [not the exact words. you know what i mean ;)] Make sure you are very calm and quite. And you are very confident about yourself.

4. Talk with something else other than breaking up.

Tell him/her this might be the last time we meet as lovers. So talk about something else other than breaking up [I know this is hard but try this once] Tell him/her will enjoy our last day. After today you will be walking in a other path I will be all alone so make this day memorable so then I can live with that memory. [This might looks like a drama to you. But it works]

5. Fifth and last thing.

Fifth and last thing is make sure before you guys depart that he/she will call you back whenever they are in a problem or they are alone or they are sad. But to make them call you all you have to do don't call them before they call you. When you guys decide to break up or when he/she needs to break up with you don't push that person not leave you. But make that person believe that you will always care for him/her whenever they need you. And tell them to update you with everything in their lives so then you know that they are happy. Tell them knowing that they are happy in their lives make you happy.

I believe these things are working. It can give you two results. One thing when you are going through this way sometimes it makes them think that they are leaving the best thing ever happened to them.[Among all the other annoying partners you will be special as someone who never annoys him/her].
Second thing is you will understand to yourself that he/she should leave you and they should go for their happiness. :) But I don't guarantee anything. After all everything is written and everything happens for good.
Cheers!!
p.s. Leave your comments please. It will help me a lot.

Sunday, September 11, 2011

The sisterhood of the traveling pants

    The sisterhood of the traveling pants. The whole movie is about four girls who grew up together as best friends. In one summer they are about to separate. Lena is spending the summer with her grand parents in Greece. Tibby is staying at home and Bridget is going to a soccer camp in Mexico. Carmen is visiting her father in South Carolina. While on shopping before they separate they found a pant which is magically fits to all of them even though they have different measurements. The girls decide to share the pants equally among them over the summer as a way of keeping them together when they are apart. The whole movie is about their separate journey and how they find their own destiny. 
     
     They believe it brings luck with itself. Yes i t brings luck and it gives courage to them. When the pants is with them they know what they should do. It is like a magic. It sounds crazy. But it happens. They are acting with faith when the pants is with them. At the end they all have changed but still they managed to stick together whenever they need each other. Everyone's story end with giving a new meaning to their lives. 

    What I believe is it is not pants which made them find themselves. It was faith. They had faith on themselves when the pant is with them. They believed it can make a change in their lives. It was not magic but believing own self.

   One should not believe everything. But one should believe at least one thing. One should have faith on one thing. Even it is a pant one should believe it can make a change. And like a miracle it can change your life..
Cheers!! 

Tuesday, September 6, 2011

Truth is this...

       Some people want to hear the truth. I agree with that. Because more than making someone smile from a lie it is better to make that person cry from truth. 

       But you have to remember one thing. If you want to know the truth then you should have courage to bear it. Because truth is not sweet always. It is harsh. That's why it called bitter truth.

       Once you asked for truth you must know the other person will reveal it. Then it is your turn to accept it and move on in your life.

       But is that what happen exactly? After you hear the truth you say your are sad to hear it and you got hurt. yes.. you knew it before. Truth can hurt you.. But now what is this? You wanted the other person to lie to make you smile? Then you should have ask him 'lie to me'. Then he would do that.

       So please understand.. Truth is out there.. But if you can't bear it then stop searching for that.
Cheers!!

Monday, September 5, 2011

You are my hero....

I wanted a topic for a new post. So I told that to a friend and he at once told me 'write about father'. Something I never thought of. But when he said it I felt he pointed out something really important. We spent lot of time talking about love, friendship and everything else. But we spent very little time for our fathers. Even fathers are rarely appreciated because it is always mothers who will get the front seat.

A father. When we were small he was our whole world. The biggest hero. The most strongest man. Even the most intelligent man.
We loved to walk with dad. Holding his hand. We wanted him to come to school with us. Loved to walk with him to his working place. It doesn't matter whether he was a carpenter. We saw how amazing he was to cut those woods and make nice chairs and tables with those. It doesn't matter whether he was a mechanic. He was a great inventor with all that grease stains all over the clothes.
"My father makes chairs"or "My father make vehicles"  we said proudly to our friends..

We asked about every little thing from him. We believed every single word he said.

"where do those birds live?" we asked
"They live in jungle" he replied...

again we asked.. "where do those birds live?"
"They live in jungle" he replied..

We asked the same question..again and again.. but every time he replied. And we were so proud of our father's knowledge.

But time didn't let us be kids forever. It made us grow up.And we became adults.

Father wanted to hold our hand when we are crossing the road. He wanted us to be safe. We threw his hand because it is a shame for us to hold father's hand and cross the road.

He came near to our school to pick us and take us home safely. We were angry with him for coming there " I'm not a baby.. I have grown up" we screamed at him.

"who is your father?" a friend asked
"why do you want to know?" we replied.

Life changes.. Time changes..

"Did you eat my son?" Father asked.. "Hmm..." we replied..
he again asked "Did you eat my son?" " I told you once..yes I did.. leave me alone" we replied..

You know this is true.. But still you are not late.. Go ahead..say you love you father.. Hug him tightly and say "I love you and you are my hero". It doesn't matter what your age is.. Because a day is waiting to arrive. On that day when you wake up he will not be with u any longer. Don't wait till that to say You love him..

"I love you Father.. Love you a lot.. and you was my hero.. you are my hero and you will be my hero forever.."